GENERELLE BETINGELSER

GENERELLE BETINGELSER 

November 2019


 1.  ABR18
  • Alle rådgivningsaftaler indgås iht. gældende ”Almindelige Bestemmelse for teknisk Rådgivning og bistand” (ABR18). Disse regler er branchens fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. Dansk arkitekt virksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har som supplement hertil udarbejdet en række ydelsesbeskrivelser, som der ofte henvises til i kontrakter. Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmaterialet, orden eller lign. Anses ikke som fravigelser af nedestående vilkår, medmindre Tegnestuen Martin Mandrup skriftligt har accepteret disse.
 2.  Honorar
  • Hvor intet andet er aftalt, faktureres Tegnestuen Martin Mandrups assistance efter medgået tid iht. vores til enhver tid gældende timetakst inkl. moms.
 3. Udlæg
  • Interne udlæg (mangfoldiggørelse, rejser m.v.) faktureres uden tillæg. Eksterne udlæg (underrådgiver, leverandører mv.) tillægges et standard tillæg på 10%.
 4. Betaling
  • Betalingsbetingelser er fakturadato + 14 dage. Ved fakturaring iht. betalingsplan er honorar forfaldent til betaling på de angivne datoer. Hvor der ikke er aftalt forud fastsatte betalingstidspunkter er honorar og udlæg forfaldent til betaling ved påkrav. Ved forsinket betaling beregnes en rente efter rentelovens regler.
 5. Ophavsrettigheder
  • Kunden er berettiget til at anvende det materiale, som er udarbejdet af Tegnestuen Martin Mandrup til løsning af den pågældende opgave. Tegnestuen Martin Mandrup beholder alle rettigheder over sine ideer, frembringelser og det materiale der er udarbejdet.
  • Kunden må kun offentliggøre det af Tegnestuen Martin Mandrup udarbejdede materiale såfremt formen forinden er forelagt og godkendt af Tegnestuen Martin Mandrup. Tegnestuen Martin Mandrups navn skal altid fremgå ved offentliggørelse.
  • Tegnestuen Martin Mandrup er berettiget til at anvende opgaven som reference i forbindelse med akkvisitioner og markedsføring.
 6. Tidsfrister
  • Tidsfrister er angivet omtrentlig og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt.
  • Tegnestuen Martin Mandrup kan kræve tidsfristsforlængelse såfremt forhold, som kunden bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen.
 7. Ansvar
  • Tegnestuen Martin Mandrup er iht. ABR18 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Iht. ABR18, aftales det at Tegnestuen Martin Mandrups samlede ansvar for alle skader, herunder for personskade, som dog aldrig kan overstige dækningssummerne i Rådgiverens forsikring uanset antal skader. Kunden kan ikke kræve erstatning for ansvar, der er undtaget fra Rådgiverens forsikringsdækning.
 8. Forsikring
  • Tegnestuen Martin Mandrup er ansvarsforsikret hos Hdi Global Specialty, certifikatnummer 221069.49107-1.

TEGNESTUEN MARTIN MANDRUP

  Rysagervej 8

  4690 Haslev

mm@martinmandrup.dk

Mobil 5631 2062

FØLG OS

MEDLEM AF

CREATED BY GYLDEN MEDIA