GENERELLE BETINGELSER

GENERELLE BETINGELSER 

September 2021


 1.  ABR18
  • Alle rådgivningsaftaler indgås iht. gældende ”Almindelige Bestemmelse for teknisk Rådgivning og bistand” (ABR18). Disse regler er branchens fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. Dansk arkitekt virksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har som supplement hertil udarbejdet en række ydelsesbeskrivelser, som der ofte henvises til i kontrakter. Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmaterialet, orden eller lign. Anses ikke som fravigelser af nedestående vilkår, medmindre Tegnestuen Martin Mandrup aps skriftligt har accepteret disse.
 2.  Honorar
  • Hvor intet andet er aftalt, faktureres Tegnestuen Martin Mandrup aps´s assistance efter medgået tid iht. vores til enhver tid gældende timetakst inkl. moms.
 3. Øvrige Rådgivere

  • Tegnestuen Martin Mandrup aps´s ydelser omfatter ikke andre former for faglig rådgivning i form af ingeniør-, landmåler- eller geodætiske ydelser mv., uanset om deres ydelser er nødvendige for løsning af den samlede opgave. Tegnestuen martin mandrup aps underretter Kunden, hvis der er behov for andre former for faglig rådgivning. Kunden indgår separat aftale direkte med øvrige Rådgivere, der tilknyttes opgaven.

 4. Udlæg
  • Interne udlæg (mangfoldiggørelse, rejser m.v.) faktureres uden tillæg. Eksterne udlæg (underrådgiver, leverandører mv.) tillægges et standard tillæg på 10%.
 5. Betaling
  • Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage. Ved fakturaring iht. betalingsplan er honorar forfaldent til betaling på de angivne datoer. Hvor der ikke er aftalt forud fastsatte betalingstidspunkter er honorar og udlæg forfaldent til betaling ved påkrav. Ved forsinket betaling beregnes en rente efter rentelovens regler.
 6. Ophavsrettigheder
  • Kunden er berettiget til at anvende det materiale, som er udarbejdet af Tegnestuen Martin Mandrup til løsning af den pågældende opgave. Tegnestuen Martin Mandrup aps beholder alle rettigheder over sine ideer, frembringelser og det materiale der er udarbejdet.
  • Kunden må kun offentliggøre det af Tegnestuen Martin Mandrup aps udarbejdede materiale såfremt formen forinden er forelagt og godkendt af Tegnestuen Martin Mandrup aps. Tegnestuen Martin Mandrups aps navn skal altid fremgå ved offentliggørelse.
  • Tegnestuen Martin Mandrup aps er berettiget til at anvende opgaven som reference i forbindelse med akkvisitioner og markedsføring.
 7. Tidsfrister
  • Tidsfrister er angivet omtrentlig og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt.
  • Tegnestuen Martin Mandrup aps kan kræve tidsfristsforlængelse såfremt forhold, som kunden bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen.
 8. Ansvar
  • Tegnestuen Martin Mandrup aps er iht. ABR18 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Iht. ABR18, aftales det at Tegnestuen Martin Mandrup aps´s samlede ansvar for alle skader, herunder for personskade, som dog aldrig kan overstige dækningssummerne i Rådgiverens forsikring uanset antal skader. Kunden kan ikke kræve erstatning for ansvar, der er undtaget fra Rådgiverens forsikringsdækning.
 9. Forsikring
  • Tegnestuen Martin Mandrup aps er ansvarsforsikret hos Hdi Global Specialty, certifikatnummer

   221069.49107-7.